quinta-feira, maio 28, 2009

al gun a in for maçao q ue a qui se d es vela c la rif i ca al gum as q u es to es ge rei s, di gamo s as si em, primeiro x, prime iro ap ar e cia h oje na tv, nu ma i mage m pro ovo oni en te da al ian ç a para a uni fi caçao, as iat ti ca, as si m c on fi rma vv am nu m h o g h li gt h em ca rac t r es o rie en tasis